راه و رسم طلبگي
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جستجو :
موضوع :
انتخاب
SelectedItem :
   
 
 63816
  •  1389-02-02
روحانیت و کارکرد آن   سلیمان خاکبان طرح مسأله: ضرورت یا عدم ضرورت روحانیت(1) رنسانس زلزله‌ای بود که همة ارکان فکری و اجتماعی قرون وسطا را به لرزه انداخت و مجموعة آموزه‌ها و نظامات اجتماعی عصر خود را به چالش طلبید. امواج رنسانس اندک اندک سراسر جغر...
 
فلسفه پیدایش و رسالت روحانیت هریک از اصناف اجتماعی به‏هدف رفع یکی از نیازهای زندگی انسان پدید آمده‏است. بدون ‏شک نیاز انسان منحصر در تأمین خوراک و پوشاک و آسایش مادی نیست. نیاز غیرمادی انسان به ‏مراتب از نیاز مادی او فراوان‏تر و اساسی‏تر است. زیرا...
 
 63802
  •  1389-02-02
طلبگی و روحانیت برخی میان طلبگی و روحانیت تفکیک کرده‌اند. اما گویا نیازی به این تفکیک نباشد. زیرا طلبگی فصل اول حیات روحانی است، و روحانیت امتداد طبیعی طلبگی. طلبگی فصل آموختن و پرورده شدن است. آموختن و پرورده شدن به غایت خدمت اجتماعی خاصی که در ف...
 
 63401
  •  1389-01-30
هویت هر کس یا هر چیز اوصاف ویژة او است که در کسان یا چیزهای دیگر دیده نمی‌شود. یعنی اموری که وجه تمایز او از سایرین است و موجب بازشناسی او از دیگران می‌شود. هویت بر چند قسم است: هویت فردی، هویت نوعی، و هویت صنفی. هویت فردی، یک فرد را از سایر افراد مت...
 
 60224
  •  1388-12-04
بر طبق تعالیم اسلام، روحانیت سِمَت و مقامی نیست که در سایه آن روحانیون امتیازات مادی کسب کنند یا حرفه‌ای که نظیر حرفه‌های دیگر یک دسته آن را پیشه و وسیله امرار معاش خود قرار دهند. روحانیت در اسلام به معنی آراسته بودن به فضیلت علم و تقوا و مجهز بودن ب...
 
 
  • تعداد رکورد ها : 6